OSTATNIA AKTUALIZACJA: 9 lipca 2020 r.

Marriott International, Inc. i amerykańskie spółki stowarzyszone wymienione na końcu tego dokumentu („Marriott USA”) przygotowały niniejszą Politykę ochrony prywatności „Tarcza prywatności”, aby poinformować gości o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Dane osobowe gości otrzymane od spółek stowarzyszonych, właścicieli, franczyzobiorców oraz firm zarządzających Homes and Villas w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), Wielkiej Brytanii i Szwajcarii w ramach programu „Tarcza prywatności”. Polityka ochrony prywatności „Tarcza prywatności” stanowi uzupełnienie Globalnej polityki prywatności Grupy Marriott. O ile nie określono inaczej w tym dokumencie, pojęcia pisane wielką literą w niniejszej Polityce ochrony prywatności „Tarcza prywatności” mają takie samo znaczenie jak w Globalnej polityce prywatności Grupy Marriott.

Spółka Marriott USA dołączyła do programów „Tarcza prywatności” UE-USA i Szwajcaria-USA (zwanych dalej „Tarczą prywatności”) i dokłada wszelkich starań, aby stosować się do Zasad „Tarczy prywatności”, które obejmują Zasady dodatkowe (zwane dalej łącznie „Zasadami”) dotyczące Danych osobowych gości przesyłanych z EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Więcej informacji na temat „Tarczy prywatności” można znaleźć na stronie: https://www.privacyshield.gov Otwórz w innej karcie przeglądarki, a listę certyfikowanych organizacji — pod adresem: www.privacyshield.gov/list Otwórz w innej karcie przeglądarki.

Dane osobowe przesyłane z EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii

Spółka Marriott USA może otrzymywać od podmiotów w EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii Dane osobowe, takie jak:

 • imię i nazwisko;
 • płeć;
 • miejsce zamieszkania;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • numer karty kredytowej i debetowej bądź inne dane płatnicze;
 • preferencje językowe;
 • data i miejsce urodzenia;
 • obywatelstwo, dane dotyczące paszportu, wizy lub inne dane identyfikacyjne wydane przez władze;
 • ważne daty, takie jak urodziny, rocznice i inne okazje specjalne;
 • informacje związane z członkostwem lub programem lojalnościowym (w tym kartami płatniczymi wspólnych marek, udziałem w programach partnerskich biur podróży);
 • informacje dotyczące pracodawcy;
 • informacje związane z planem podróży, wycieczką lub atrakcjami;
 • informacje o wcześniejszych pobytach i interakcjach gościa, nabyte dobra i usługi, specjalne usługi i życzenia;
 • kod identyfikacyjny konta w mediach społecznościowych, zdjęcie profilowe i inne publicznie dostępne dane lub dane udostępnione poprzez połączenie kont użytkownika w mediach społecznościowych i kont lojalnościowych.

W bardziej ograniczonych okolicznościach możemy również pozyskiwać:

 • informacje dotyczące członków rodziny i osób towarzyszących, takie jak imiona i nazwiska oraz wiek dzieci;
 • dane biometryczne;
 • informacje finansowe;
 • obrazy i dane audio i wideo za pośrednictwem: (a) kamer monitorujących w miejscach publicznych, takich jak korytarze i hole w naszych obiektach, i (b) kamer noszonych przy ciele przez naszych pracowników ds. zapobiegania stratom i innych pracowników ochrony;
 • preferencje gości i informacje osobiste („Preferencje”), takie jak zainteresowania, zajęcia, hobby, wybory związane z żywieniem i napojami, oczekiwania dotyczące usług i udogodnień, o których gość nas informuje lub o których dowiadujemy się podczas jego pobytu.

Wykorzystywanie Danych osobowych

Dane osobowe, które są do nas przesyłane, mogą zostać wykorzystane przez spółkę Marriott USA i jej Dostawców usług do celów określonych w Globalnej polityce prywatności Grupy Marriott. W przypadku gdy będziemy zamierzali wykorzystać Dane osobowe gościa do celu, który istotnie różni się od tych celów, lub w przypadku gdy będziemy zamierzali ujawnić je wcześniej nieokreślonej stronie trzeciej, powiadomimy Państwa o możliwości rezygnacji z takiego wykorzystania i/lub ujawnienia, które obejmuje Dane osobowe lub o możliwości wyrażenia na nie zgody w przypadku Danych osobowych szczególnie chronionych.

Ujawnianie informacji spółkom stowarzyszonym i stronom trzecim

Jak to opisano bardziej szczegółowo w Globalnej polityce prywatności Grupy Marriott, Dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom:

 • spółkom stowarzyszonym Marriott;
 • franczyzobiorcom;
 • właścicielom;
 • firmom zarządzającym Homes and Villas;
 • autoryzowanym licencjobiorcom;
 • partnerom na terenie obiektu i w zakresie podróży;
 • strategicznym partnerom biznesowym;
 • w ramach kont powiązanych i działalności promocyjnej;
 • w ramach programu eFolio

oraz stronom trzecim w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, przekazania, transferu lub innych działań związanych z całością lub częścią naszej firmy, aktywów lub papierów wartościowych (w tym związanych z postępowaniem upadłościowym lub podobnym).

 

Ujawnianie informacji Dostawcom usług

Czasami zawieramy umowy z innymi spółkami i osobami w celu pełnienia funkcji lub wykonania usług w naszym imieniu, takich jak spa lub restauracje w naszych hotelach, hosting witryny internetowej, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, zapewnianie technologii informatycznych i powiązanej infrastruktury, obsługa klienta, dostawa wiadomości e-mail, audyty i inne usługi. Mogą one mieć dostęp do Danych osobowych potrzebnych do wypełnienia swojej funkcji, ale nie mogą wykorzystywać tych danych w celach niezwiązanych ze świadczeniem usług w naszym imieniu lub na naszą rzecz. Spółka Marriott USA wymaga od swoich Dostawców usług, którzy mają dostęp do Danych osobowych otrzymanych z EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, zapewnienia takiego samego poziomu ochrony, jaki jest wymagany zgodnie z Zasadami „Tarczy prywatności”. Naszym obowiązkiem jest upewnić się, że nasi Dostawcy usług przetwarzają Dane osobowe w sposób zgodny z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z Zasad.

Bezpieczeństwo danych

Stosujemy uzasadnione zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony Danych osobowych gościa przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, z uwzględnieniem charakteru Danych osobowych i zagrożeń związanych z przetwarzaniem tych informacji. 

Integralność danych i ograniczenie celu

Pozyskiwanie i wykorzystywanie Danych osobowych ograniczamy do informacji, które są istotne dla celów przetwarzania, i nie przetwarzamy Danych osobowych w sposób niezgodny z celami, dla których zostały one pozyskane lub zatwierdzone przez użytkownika. Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, aby Dane osobowe były wiarygodne do zamierzonego wykorzystania, dokładne, kompletne i aktualne w zakresie niezbędnym do celów, dla których je wykorzystujemy.

Dostęp do Danych osobowych

Można poprosić o wgląd do przechowywanych przez nas Danych osobowych, ich poprawienie lub usunięcie, wypełniając niniejszy formularz Otwórz w innej karcie przeglądarki na stronie Marriott.com lub kontaktując się z nami pod adresem DPO@Marriott.com.

Egzekwowanie przepisów o ochronie prywatności i rozwiązywanie sporów

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem podanym poniżej.  Będziemy analizować oraz rozpatrywać skargi i spory dotyczące wykorzystania i ujawniania Danych osobowych zgodnie z Zasadami „Tarczy prywatności”.

Jeśli nie będziemy w stanie rozstrzygnąć Państwa skarg lub sporów, mogą Państwo skontaktować się z organizacją JAMS, która bezpłatnie zbada sprawę i pomoże Państwu w rozstrzygnięciu skargi. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.jamsadr.com Otwórz w innej karcie przeglądarki.

Jak wyjaśniono dokładniej w Zasadach „Tarczy prywatności”, zostanie Państwu udostępniona również możliwość wiążącego arbitrażu w celu rozpatrzenia pozostałych skarg, które nie zostały rozstrzygnięte innymi środkami. Spółka Marriott USA podlega dochodzeniowym i wykonawczym uprawnieniom amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (ang. Federal Trade Commission, FTC).


Ujawnienia wymagane przez prawo

Możemy być zmuszeni do ujawnienia Danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych z powodów związanych z egzekwowaniem prawa lub bezpieczeństwem narodowym lub gdy takie działanie jest niezbędne w celu wykonania postępowania sądowego lub nakazu sądowego, lub gdy jest to w inny sposób wymagane przez prawo.

Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki ochrony prywatności „Tarcza prywatności” należy skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres privacy@marriott.com lub napisać na poniższy adres:

Marriott International, Inc.
Global Compliance, Privacy
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
USA
 

Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsza Polityka może być od czasu do czasu zmieniana, zgodnie z wymaganiami Polityki ochrony prywatności „Tarcza prywatności”.  Można ustalić, kiedy ta Polityka została ostatnio zmieniona, odwołując się do legendy „OSTATNIA AKTUALIZACJA” u góry tej strony.  Wszelkie zmiany w naszej Polityce wchodzą w życie z chwilą opublikowania przez nas zmienionej Polityki na Stronie.

Podmioty spółki Marriott USA objęte niniejszą Polityką

Marriott Hotel Services, Inc.
Marriott International Administrative Services, Inc.
Marriott Rewards, Inc.
Marriott Worldwide Reservation Services, LLC
Starwood Hotels & Resorts Management Company, LLC
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC
Starwood Reservations LLC
The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC
Galaxy Hotel Systems LLC