OSTATNIA AKTUALIZACJA: 18 maja 2018 r.

Marriott International, Inc. i amerykańskie spółki powiązane wymienione na końcu tego dokumentu (zwane dalej „Marriott U.S.”) przygotowały niniejszą Politykę ochrony prywatności gości „Tarcza prywatności”, aby poinformować gości o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Dane osobowe gości otrzymane od spółek powiązanych, właścicieli i franczyzobiorców w Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwanym dalej „EOG”) i Szwajcarii w ramach programu „Tarcza prywatności”. Polityka ochrony prywatności gości „Tarcza prywatności” stanowi uzupełnienie Globalnej polityki prywatności Grupy Marriott. O ile nie określono inaczej w tym dokumencie, pojęcia pisane wielką literą w niniejszej Polityce ochrony prywatności gości „Tarcza prywatności” mają takie samo znaczenie jak w Globalnej polityce prywatności Grupy Marriott.

Marriott U.S. przyłączyła się do programów „Tarcza prywatności” UE-USA i Szwajcaria-USA (zwanych dalej „Tarczą prywatności”) i dokłada wszelkich starań, aby stosować się do Zasad „Tarczy prywatności”, które obejmują Zasady dodatkowe (zwane dalej łącznie „Zasadami”) dotyczące danych osobowych gości przesyłanych z EOG i Szwajcarii. Więcej informacji na temat „Tarczy prywatności” można znaleźć na stronie: https://www.privacyshield.gov Otwórz w innej karcie przeglądarki ; a listę certyfikowanych organizacji pod adresem: www.privacyshield.gov/list Otwórz w innej karcie przeglądarki .  
 

Dane osobowe przesyłane z EOG i Szwajcarii

Marriott U.S. może otrzymywać od podmiotów w EOG i Szwajcarii Dane osobowe takie  jak:

 •  Imię i nazwisko, płeć, adres domowy i służbowy, numer telefonu i adres e-mail, stanowisko służbowe, data i miejsce urodzenia, dochód, obywatelstwo, język, paszport i wiza lub inne informacje identyfikacyjne wydane przez rząd;
 •  Dane biometryczne, zgodnie z obowiązującym prawem;
 •  Dane dotyczące członków rodziny i osób towarzyszących, takie jak imiona i nazwiska oraz wiek dzieci;
 •  Ważne daty, w tym urodziny, rocznice i inne okazje specjalne;
 •  Preferencje gościa i dane personalizowane (zwane dalej „Preferencjami osobistymi"), w tym dane dotyczące zainteresowań, atrakcji i hobby, wybory w zakresie żywienia i napojów, zajęcia fitness, zainteresowania, usługi i udogodnienia, o których gość nas informuje lub o których dowiadujemy się podczas wizyty gościa;
 •  wybrane numery telefonów, wysłane/otrzymane faksy lub wiadomości telefoniczne  przekazane przez nas gościom podczas ich wizyty lub pobytu;
 •  na potrzeby zapewnienia jakości i szkoleń rozmowy pomiędzy gościem a naszymi przedstawicielami;
 •  numer karty kredytowej lub debetowej bądź inne dane płatnicze;
 •  dane związane z członkostwem lub programem lojalnościowym (w tym kartami płatniczymi wspólnych marek lub innymi programami tego typu), dane konta online użytkownika, informacje dotyczące profilu lub hasła oraz udziału w programach „frequent flyer” i partnerskich biur podróży;
 •  informacje związane z pracodawcą i inne stosowne informacje w przypadku, gdy gość jest pracownikiem korzystającym z konta służbowego, sprzedawcą lub partnerem biznesowym innego rodzaju (np. przedstawicielem biura podróży czy organizatorem spotkań lub imprez);
 •  dodatkowe informacje kontaktowe na temat gościa pozyskane od stron trzecich, z którymi współpracujemy (np. biurami podróży czy podobnymi dostawcami usług);
 •  dane związane z planem podróży, wycieczką lub atrakcjami;
 •  kod identyfikacyjny konta w mediach społecznościowych lub nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe i inne dane dostępne publicznie lub udostępnione nam z kont w mediach społecznościowych, dostępnych publicznie platform lub innych źródeł .

(zwane dalej łącznie „Danymi osobowymi”).


Wykorzystywanie Danych osobowych

Dane osobowe, które są do nas przesyłane, mogą być wykorzystane przez Marriott U.S i jej dostawców usług do celów określonych w Globalnej polityce prywatności Grupy Marriott. W przypadku gdy będziemy zamierzali wykorzystać Dane osobowe gościa do celu, który istotnie różni się od tych celów, lub w przypadku gdy będziemy zamierzali ujawnić je wcześniej nieokreślonej stronie trzeciej, powiadomimy Państwa o możliwości rezygnacji z takiego wykorzystania i/lub ujawnienia, które obejmuje Dane osobowe lub o możliwości wyrażenia na nie zgody w przypadku Danych osobowych szczególnie chronionych.
 

Ujawnianie informacji spółkom powiązanym i stronom trzecim

Państwa Dane osobowe mogą być ujawniane:

 •  Grupie Marriott do celów opisanych w niniejszej Polityce;
 •  Dostawcom usług;
 •  Stronom trzecim oferującym usługi turystyczne, hotelowe, rozrywkowe i inne w celu uatrakcyjnienia Państwa pobytu lub wizyty, np. franczyzobiorcom, właścicielom zarządzanych obiektów, autoryzowanym licencjobiorcom i strategicznym partnerom biznesowym;
 •  Państwa pracodawcy lub wydawcy karty kredytowej w przypadku udziału w programie Grupy Marriott e Folio;
 •  Zewnętrznym sponsorom losowań, konkursów i podobnych promocji;
 •  Stronom trzecim w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, przekazania, transferu lub innych działań związanych z całością lub częścią naszej firmy, aktywów lub papierów wartościowych (w tym związanych z postępowaniem upadłościowym lub podobnym).


Ujawnianie informacji dostawcom usług

Czasami zawieramy umowy z innymi spółkami i osobami w celu pełnienia funkcji lub wykonania usług w naszym imieniu, takich jak spa lub restauracje w naszych hotelach, hosting witryny internetowej, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, zapewnianie technologii informatycznych i  powiązanej infrastruktury, obsługa klienta, dostawa wiadomości e-mail, audyty i inne usługi. Mogą one mieć dostęp do Danych osobowych potrzebnych do wypełnienia swojej funkcji, ale nie mogą wykorzystywać tych danych w celach niezwiązanych ze świadczeniem usług w naszym imieniu lub na naszą rzecz. Marriott U.S. wymaga od swoich dostawców usług, którzy mają dostęp do Danych osobowych otrzymanych z EOG i Szwajcarii, zapewnienia takiego samego poziomu ochrony, jaki jest wymagany przez Zasady „Tarczy prywatności”. Naszym obowiązkiem jest upewnić się, że nasi dostawcy usług przetwarzają dane osobowe w sposób zgodny z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z Zasad. 
 

Bezpieczeństwo danych

Stosujemy uzasadnione zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony Państwa Danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, z uwzględnieniem charakteru Danych osobowych i zagrożeń związanych z przetwarzaniem tych informacji.
 

Integralność danych i ograniczenie celu

Pozyskiwanie i wykorzystywanie Danych osobowych ograniczamy do informacji, które są istotne dla celów przetwarzania i nie przetwarzamy Danych osobowych w sposób niezgodny z celami, dla których zostały one pozyskane lub zatwierdzone przez Państwa.  Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Dane osobowe są wiarygodne do zamierzonego wykorzystania, dokładne, kompletne i aktualne w zakresie niezbędnym do celów, dla których je wykorzystujemy.
 

Dostęp do Danych osobowych

Można poprosić o wgląd do przechowywanych przez nas Danych osobowych, ich poprawienie lub usunięcie, wysyłając pisemny wniosek na adres privacy@marriott.com.
 

Egzekwowanie przepisów o ochronie prywatności i rozwiązywanie sporów

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres podany poniżej. Będziemy badać i starać się rozwiązywać skargi i spory dotyczące wykorzystania i ujawniania Danych osobowych zgodnie z Zasadami ochrony prywatności.

Jeśli nie będziemy w stanie rozwiązać Państwa skarg lub sporów, mogą Państwo skontaktować się z JAMS, który bezpłatnie  zbada sprawę i pomoże Państwu w rozwiązaniu skargi. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://www.jamsadr.com Otwórz w innej karcie przeglądarki .

Jak wyjaśniono dokładniej w Zasadach ochrony prywatności, zostanie również Państwu udostępniona wiążąca opcja arbitrażu w celu rozpatrzenia pozostałych skarg, które nie zostały rozwiązane żadnymi innymi środkami. Marriott U.S. podlega dochodzeniowym i wykonawczym uprawnieniom amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (FKH).


Ujawnienia wymagane przez prawo

Możemy być zmuszeni do ujawnienia Danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych z powodów związanych z egzekwowaniem prawa lub bezpieczeństwem narodowym, lub gdy takie działanie jest niezbędne w celu wykonania postępowania sądowego lub nakazu sądowego, lub gdy jest to w inny sposób wymagane przez prawo.
 

Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki ochrony prywatności należy skontaktować się z nami pocztą elektroniczną na adres e-mail privacy@marriott.com lub napisać na poniższy adres:

Marriott International, Inc.
Global Compliance, Privacy
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
USA
 

Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsza Polityka może być od czasu do czasu zmieniana, zgodnie z wymaganiami Tarczy Prywatności. Można ustalić, kiedy ta Polityka została ostatnio zmieniona, odwołując się do legendy „OSTATNIA AKTUALIZACJA” u góry tej strony. Wszelkie zmiany w naszej Polityce wchodzą w życie z chwilą opublikowania przez nas zmienionej Polityki na Stronie.
 

Podmioty Marriott U.S. objęte niniejszą Polityką

Marriott Hotel Services, Inc.
Marriott International Administrative Services, Inc.
Marriott Rewards, Inc.
Marriott Worldwide Reservation Services, LLC
Starwood Hotels & Resorts Management Company, LLC
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC
Starwood Reservations LLC
The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC
Galaxy Hotel Systems LLC